Posts

Từ buôn đồ điện tử thành ông chủ nhà máy 20 triệu USD

Nói về sự thống lĩnh của các tập đoàn điện…