gateway thao dien

gateway thao dien

Quý khách nhấp chọn vào từng căn hộ bên dưới để xem chi tiết

TẦNGCĂN HỘ
6 – 2201 (1PN)02 (Studio)03 (1PN)04 (4PN)05 (2PN)06 (3PN)07 (2PN)

 

gateway thao dien

Quý khách nhấp chọn vào từng căn hộ bên dưới để xem chi tiết

TẦNGCĂN HỘ
24 – 3101 (1PN)02 (2PN)03 (4PN)04 (2PN)05 (SK)06 (2PN)

gateway thao dien

Quý khách nhấp chọn vào từng căn hộ bên dưới để xem chi tiết

TẦNGCĂN HỘ
23,26,29,30,33,34,37 – 4001 (1PN)02 (2PN)03 (4PN)04 (2PN)05 (3PN)06 (2PN)

gateway thao dien

Quý khách nhấp chọn vào từng căn hộ bên dưới để xem chi tiết

TẦNGCĂN HỘ
25 & 3201 (1PN)02 (2PN)03 (4PN)04 (2PN)00 (SK)05 (2PN)

gateway thao dien

Quý khách nhấp chọn vào từng căn hộ bên dưới để xem chi tiết

TẦNGCĂN HỘ
28 – 3601 (1PN)02 (2PN)(SK)03(2PN)04(3PN)05 (2PN)

gateway thao dien

TẦNGCĂN HỘ
27 – 3501 (1PN)02 (2PN)03(SK)04(2PN)05(3PN)06 (2PN)