gateway thao dien

gateway thao dien

Quý khách nhấp chọn vào từng căn hộ bên dưới để xem chi tiết

TẦNGCĂN HỘ
5 – 15, 18-20,23,24,27,2801 (1PN)02 (2PN)03 (3PN)04 (STUDIO)05 (1PN)06 (4PN)07 (2PN)

gateway thao dien

Quý khách nhấp chọn vào từng căn hộ bên dưới để xem chi tiết

TẦNGCĂN HỘ
31 -3401 (1PN)02 (2PN)03 (3PN)04 (2PN)05 (4PN)06 (2PN)

gateway thao dien

Quý khách nhấp chọn vào từng căn hộ bên dưới để xem chi tiết

TẦNGCĂN HỘ
16 – 2501 (1PN)02 (2PN)03 (SK)04 (STUDIO)05 (1PN)06 (4PN)07 (2PN)

gateway thao dien

Quý khách nhấp chọn vào từng căn hộ bên dưới để xem chi tiết

TẦNGCĂN HỘ
17 – 2601 (1PN)02 (2PN)00 (SK)03 (STUDIO)04 (1PN)05 (4PN)06 (2PN)

gateway thao dien

Quý khách nhấp chọn vào từng căn hộ bên dưới để xem chi tiết

TẦNGCĂN HỘ
21- 2901 (1PN)02 (2PN)03 (3PN)04 (STUDIO)05 (1PN)06 (SK)07 (2PN)

gateway thao dien

Quý khách nhấp chọn vào từng căn hộ bên dưới để xem chi tiết

TẦNGCĂN HỘ
6 – 2201 (1PN)02 (2PN)03 (3PN)04 (STUDIO)05 (1PN)00 (SK)06 (2PN)