Cực quang tiếng Anh là gì

“Cực quang” trong tiếng Anh là “aurora,” và cách phiên âm là ɔːˈrɔːrə. Đây là hiện tượng quang học đặc trưng bởi việc hiển thị màu sắc của ánh sáng trên bầu trời vào ban đêm.

Cực quang tiếng Anh là aurora, phiên âm là ɔːˈrɔːrə. Cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm.

Cực quang là một hiện tượng quang học tự nhiên, xuất hiện dưới dạng các dải sáng có màu sắc rực rỡ trên tầng cao của khí quyển ở khu vực gần hai địa cực của trái đất. Hiện tượng cực quang đẹp nhất vào ban đêm và thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Hiện tại Na Uy là nơi có nhiều địa điểm ngắm cực quang nhất.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến cực quang.

Aurora borealis /ɔːˈrɔːrə bɒr.i’eɪ.lɪs/: Bắc cực quang.

Aurora australis /ɔːˈrɔːrə ɒsˈtreɪ.lɪs/: Nam cực quang.

Aerospace /eərəˌspeɪs/: Không gian vũ trụ.

Spectroscopy /spkˈtrɒskəpi/: Quang phổ học.

Gravitational /grævɪˈteɪʃənəl/: Hút, hấp dẫn.

Lobe /ləʊb/: Thùy sáng.

Meteor shower /ˈmiːtiə aʊə/: Mưa sao băng.

Rainbow /ˈreɪnbəʊ/: Cầu vồng.

Asteroid /stərɔɪd/: Thiên thạch.

Galaxy /ˈgæləksi/: Dải ngân hà.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến cực quang.

Aurora is an optical phenomenon.

Cực quang là một hiện tượng quang học.

To see the aurora, the sky must be clear and cloudless.

Để thấy được cực quang, trời phải trong và không có mây.

Aurora also means the goddess of the dawn of Rome.

Aurora cũng có nghĩa là nữ thần bình minh của La Mã.

If I had a chance, I’d love to see the aurora once in my life.

Nếu tôi có cơ hội, tôi muốn ngắm cực quang một lần trong đời.

Bài viết cực quang tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi duangatewaythaodien.net.

0913.756.339