Bạo lực học đường tiếng Anh là gì

Bạo lực học đường trong tiếng Anh được gọi là “school violence.” Đây là những hành vi bạo lực và xâm phạm giữa các học sinh, không tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức, gây tổn thương tinh thần và thể chất trong môi trường học tập.

Bạo lực học đường tiếng Anh là school violence, phiên âm /skuːl ˈvaɪələns/. Bạo lực học đường là một vấn nạn đang xảy ra trong nhiều thập kỷ gần đây ở nhiều quốc gia.

Bạo lực học đường diễn ra giữa các học sinh với nhau trong trường học, bao gồm các hành vi bạo lực thể xác là những trường hợp đánh nhau và bạo lực về tâm lý là sử dụng lời nói đe dọa người khác.

Nguyên nhân dẫn đến các hành vi bạo lực có thể xuất phát từ gia đình, môi trường sinh sống hay môi trường tại học đường.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến bạo lực học đường:

Violence /ˈvaɪə.ləns/: Bạo lực.

Bullying /ˈbʊliɪŋ/: Sự bắt nạt.

Force /fɔːs/: Sức mạnh, vũ lực.

Pugnacity /pʌɡˈnæsəti/: Tính thích đánh nhau, tính hay gây gỗ.

Aggression /əˈɡreʃən/: Sự gây hấn.

Fighting /faɪtɪŋ/: Cuộc chiến.

Bloodshed /ˈblʌdʃed/: Gây thương tích cho người khác.

Punishment /ˈpʌnɪʃmənt/: Hình phạt.

Awareness /əˈweənəs/: Nhận thức.

Mẫu câu tiếng Anh về bạo lực học đường:

School violence is a public health problem and may take the form of bullying, brawls and a host of other physical abuses.

Bạo lực học đường là một vấn đề sức khỏe cộng đồng và có thể ở hành vi bắt nạt, đánh nhau và một số các hành vi lạm dụng thể chất khác.

School violence is indeed a global threat.

Bạo lực học đường thực sự là một mối đe dọa toàn cầu.

Another cause of school violence may be personality problems.

Một nguyên nhân khác của bạo lực học đường có thể là vấn đề nhân cách.

The government should update statistical data on school violence.

Chính phủ nên cập nhật dữ liệu thống kê về bạo lực học đường.

Bài viết bạo lực học đường tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi duangatewaythaodien.net.

0913.756.339