Get through to somebody là gì

“Get through to somebody” có ý nghĩa là kết nối, tiếp xúc hoặc vượt qua một tình huống cụ thể. Nó có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau tùy vào hoàn cảnh cụ thể trong câu.

Get through to somebody = connect with someone là một cụm động từ có nghĩa là kết nối, hoặc liên lạc với ai. Nó còn mang nghĩa là vượt qua một tình huống hay một công việc nào đó. Ví dụ như một kỳ thi cuối kỳ, hoặc một tình huống khó khăn.

Từ vựng liên quan đến Get through to somebody:

Connect /kəˈnekt/ ( v ): Kết nối, liên lạc.

Call /kɑːl/ ( v ): Gọi, kêu.

Automated /ˈɑː.t̬ə.meɪ.t̬ɪd/ ( v ): Tự động.

Transfer /ˈtræns.fɝː/ ( n ): Sự di chuyển, sự chuyển lại.

Exam /ɪɡˈzæm/ ( n ): Bài kiểm tra.

Employee /ɪmˈplɔɪ.iː/ ( n ): Nhân viên, người làm công.

Trouble /ˈtrʌb.əl/ ( n ): Những vấn đề, những khó khăn.

Một số câu liên quan đến Get through to somebody:

I waited a day and got through to an automated message that transferred me to an employee.

Tôi đã đợi một ngày và nhận được một tin nhắn tự động chuyển tôi cho một nhân viên.

I tried to phone but could not get through.

Tôi đã cố gắng liên hệ nhưng không được.

Where were you? I have been trying to get through to you on the phone all day!

Em đã ở đâu? Anh đã cố gắng liên lạc với em qua điện thoại cả ngày!

It seems Elise got messages through to him somehow.

Có vẻ như Elise đã nhận được tin nhắn đến anh ấy bằng cách nào đó.

He got through him exams without too much trouble.

Anh ấy đã vượt qua kỳ thi của mình mà không gặp quá nhiều khó khăn.

She got through her A levels.

Cô ấy đã vượt qua trình độ A của mình.

I just don’t seem to be able to get through to her in these days.

Tôi dường như không thể vượt qua được với cô ấy trong những ngày này.

Bài viết get through to somebody là gì được tổng hợp bởi duangatewaythaodien.net.

0913.756.339